ดอกเบี้ยบ้าน (Home Loan)

ดอกเบี้ยบ้าน (Home Loan) คิดจะซื้อบ้าน จำเป็นต้องรู้เรื่องดอกเบี้ยบ้าน ตัวแปรสำคัญในการเลือกสินเชื่อที่อยู่อาศัยคู่ใจ ที่จะช่วยให้สามารถผ่อนบ้าน ปลดหนี้ได้เร็ว เพียงเข้าใจในความหมาย ประเภทของดอกเบี้ยบ้าน พร้อมเลือกอัตราดอกเบี้ยต่ำอย่างชาญฉลาด เพียงเท่านี้ก็สามารถพิชิตดอกเบี้ยบ้านได้ รู้อย่างนี้แล้วถึงเวลาศึกษาองค์ประกอบของดอกเบี้ยบ้านตั้งแต่ความหมาย ประเภทของดอกเบี้ย รวมถึงวิธีทำอย่างไรให้ดอกเบี้ยบ้านต่ำ

ดอกเบี้ยบ้าน (Home Loan) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งจะใช้วิธีคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate) ที่มักอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำที่ธนาคารคิดจากลูกค้า ได้แก่

1. Minimum Loan Rate (MLR) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา

2. Minimum Overdraft Rate (MOR) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่
ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี

3. Minimum Retail Rate (MRR) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี

ตัวอย่างเช่น ธนาคาร ABC ให้กู้เงินซื้อบ้านในวงเงิน 5,000,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ย MLR – 1% ในช่วงแรกและ MLR + 1% ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป แสดงว่าอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายจะเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราดอกเบี้ย MLR ที่ธนาคารกำหนดในแต่ละปี ถ้าปีแรก MLR = 6.25% ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 5.25% (MLR – 1%) ถ้าปีที่สาม MLR = 7.5% ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 8.5% (MLR + 1%) เป็นต้น

เมื่อเข้าใจความหมายและความสำคัญของดอกเบี้ยบ้านแล้ว สำหรับใครที่กำลังคิดกู้ซื้อบ้าน ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยตอนนี้ จากข้อมูลข้างต้นเกี่ยวกับดอกเบี้ยบ้านน่าจะช่วยให้ตัดสินใจเลือกรูปแบบสินเชื่อบ้านได้ไม่น้อย ซึ่งส่วนใหญ่ปัจจุบันมีรูปแบบสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารชั้นนำค่อนข้างมาก อีกทั้งยังมีโครงการบ้าน ทาวน์โฮม จากแสนสิริที่ร่วมกับสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ ไว้เอื้ออำนวยความสะดวกกระเป๋าเงินของคนอยากได้บ้าน ต้องได้ อีกด้วย