Tag Archives: การแต่งสวน

การแต่งสวน : ความลึกของบ่อเลี้ยงปลามีผลกับปลาอย่างไร

การแต่งสวน : ความลึกของบ่อเลี้ยงปลามีผลกับปลาอย่างไร

การแต่งสวน : ความลึกของบ่อเลี้ยงปลามีผลกับปลาอย่างไร บ่อน้ำตกเป็นส่วนสุดท้ายที่น้ำไหลมารวมกัน จึงมีความลึกมากกว่าส่วนอื่นๆของน้ำตก ภายในบ่อนิยมเลี้ยงปลาและปลูกไม้น้ำโดยรอบเพื่อความงาม บ่อน้ำตกแต่ละแห่งอาจมีความตื้นลึกที่ต่างกันออกไป ขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ซึ่งย่อมส่งผลต่อคุณภาพของน้ำและปลาในบ่อ ดังข้อมูลจากเล่ม การทำน้ำตกและลำธารในสวน